Hàm json_encode() giúp chúng ta dễ dàng chuyển một mảng thành json khi cần thiết.

Cú pháp

json_encode($value);

Input: $value là mảng cần chuyển qua json

Output: Là chuỗi nhận được sau khi chuyển $value thành dạng json

Chú ý: Chức năng này thường được dùng trong xử lý dữ liệu trả về của các chức năng liên quan đến Ajax, API…

Ví dụ hàm Json_encode()

Ví dụ 1: Chuyển danh sách id thành json

<?php 
$list= array('a' => 12, 'b' => 3, 'c' => 8, 'd' => 6);
$result = json_encode($list);
echo $result;
?>

Khi đó chúng chuyển từ mảng $list

Array
(
    [a] => 12
    [b] => 3
    [c] => 8
    [d] => 6
)

Kết quả sau khi chuyển $list sang json

{"a":12,"b":3,"c":8,"d":6}

Tổng kết

Qua bài này tôi đã gửi đến bạn cách sử dụng hàm json_encode() để chuyển dữ liệu mảng thành kiểu json. Bây giờ bạn cần ghi chép lại và thực hành ngay để nắm chắc bài học.

Phan Văn Cương founder Unitop.vn