Hàm strlen() giúp chúng ta đếm số ký tự của một chuỗi cho trước.

Cú pháp

strlen ( string $string )

Input: Chuổi $string cần đếm số ký tự

Outphut: Trả về số ký tự của chuỗi $string, trả về 0 nếu chuỗi rỗng.

Ví dụ hàm strlen()

Ví dụ 1: Đếm số ký tự của chuỗi “unitop.vn”

<?php
$str = 'Unitop.vn';
echo strlen($str);
?>

Kết quả

9

Ví dụ 2: Đếm số ký tự của chuỗi "Học lập trình web đi làm"

<?php
$str = 'Học lập trình web đi làm';
echo strlen($str);
?>

Kết quả

31

Tổng kết

Qua bài này bạn đã biết được cách để đếm số ký tự của một chuỗi, ngay bây giờ bạn cần ghi chép lại và thực hành để nắm chắc bài học!

Phan Văn Cương – Founder Unitop.vn