Hàm currency_format() giúp bạn dễ dàng hiện thị dữ liệu có định dạng tiền tệ như VNĐ, USD…

Cú pháp

currency_format($number[, $suffix = 'đ'])

Input:

 • $number: Số cần hiển thị định dạng tiền tệ
 • $suffix: Đơn vị của tiền tệ đang làm việc như “vnđ”, “USD”…

Output: Dữ liệu hiển thị theo đơn vị tiền tệ được lưa chọn.

Mã code

<?php

/**
 *
 * Chuyển đổi chuỗi kí tự thành dạng slug dùng cho việc tạo friendly url.
 *
 * @access  public
 * @param  string
 * @return  string
 */
if (!function_exists('currency_format')) {

  function currency_format($number, $suffix = 'đ') {
    if (!empty($number)) {
      return number_format($number, 0, ',', '.') . "{$suffix}";
    }
  }

}

Ví dụ hàm currency_format()

Ví dụ 1: Hiển thị 5000000 theo định dạng tiền tệ Việt nam

<?php
echo currency_format(5000000);
?>

Kết quả

5.000.000đ

Ví dụ 2: Hiển thị 37 theo định dạng USD

<?php
echo currency_format(37, 'USD');
?>

Kết quả

37USD

Tổng kết

Qua bài viết này tôi đã chia sẻ đến bạn mã code của hàm hiển thị dữ liệu theo định dạng tiền tệ. Việc của bạn bây giờ hãy copy nó đưa vào và sử dụng trên dự án của mình.