Hàm echo() trong php giúp chúng ta xuất dữ liệu một cách dễ dàng.

Cú pháp

echo ($var_1[, $var_k])
hoặc 
echo $var_1[, $var_k]

Input: Danh sách các biến cần xuất dữ liệu $var_1, … $var_k

Output: Xuất dữ liệu lên màn hình

Ví dụ hàm echo()

Ví dụ 1: Xuất chuỗi “Unitop.vn Học lập trình web đi làm” bên dưới.

<?php
$str = "Unitop.vn Học lập trình web đi làm";
echo $str;
?>

Kết quả sau khi chạy ta có chuỗi

Unitop.vn Học lập trình web đi làm

Ví dụ 2: Xuất 2 thông tin “HTML CSS 21 NGÀY“, “PHP MASTER” thành 2 hàng.

<?php
$str_1 = "HTML CSS 21 NGÀY";
$str_2 = "PHP MASTER";
echo $str_1, "<br>", $str_2;
?>

Kết quả

HTML CSS 21 NGÀY
PHP MASTER

Tổng kết

Trong bài này tôi đã hướng dẫn bạn cách để xuất thông tin trong php. Đây là hàm rất thường xuyên sử dụng phục vụ kiểm tra dữ liệu hoặc đổ dữ liệu php lên html. Bây giờ bạn nên ghi chép và thực hành lại để nắm chắc bài học này.