Hàm strtotime() giúp chúng ta dễ dàng chuyển thời gian theo định dạng tiếng anh thành timestamp.

Cú pháp

strtotime ( string $time [, int $now = time() ] )

Input: $time là chuỗi mô tả mốc thời gian theo tiếng anh.

Output: Chuỗi số timestamp lưu trữ thông tin của thời gian tương ứng

Lưu ý: Thường dùng trong việc tìm ra các mốc thời gian phục vụ cho thống kê.

Ví dụ hàm strtotime()

Ví dụ 1: Hiển thị chuỗi timestamp của thời điểm hiện tại

<?php
echo strtotime('now');
?>

Kết quả

1582191077

Lưu ý: Thời điểm chạy chương trình vào lúc 04:31:17 20/02/2020

Ví dụ 2: Hiển thị chuỗi timestamp của thời điểm sau đúng một ngày

<?php
echo strtotime("+ 1day");
?>

Kết quả:

1582277477

Lưu ý: Chuỗi timestamp trên tương ứng thời gian vào lúc 04:31:17 21/02/2020

Ví dụ 3: Một số kiểu xác định mốc thời gian khác.

<?php 
echo strtotime("+1 week"), "<br>";
echo strtotime("11/10/2020"), "<br>"; // Ngày 11/10/2020 => timestamp
echo strtotime("+1 week 5 days 6 hours 8 seconds"), "<br>";
echo strtotime("next Thursday"), "<br>";
echo strtotime("last Monday"), "<br>";
?>

Tổng kết:

Qua hàm strtotime() chúng ta đã biết cách chuyển một chuỗi định dạng mốc thời gian thành timestamp. Đây là hàm rất hữu ích khi bạn thực hiện các tác vụ liên quan đến lọc, tìm kiếm, thống kế sản phẩm, đơn hàng, bài viết… theo các khoảng thời gian khác nhau.