Cấu trúc điều khiển rút gọn giúp chúng ta có thể xử lý quá trình kiểm tra dữ liệu một cách ngắn gọn hơn.

Cú pháp viết if else rút gọn

$var = BTĐK?Giá trị 1: Giá trị 2

Trong đó

  • $var: biến nhận giá trị biểu thức
  • BTKĐ: biểu thức điều kiện

Kết quả

  • Nếu BTĐK trả về TRUE thì $var = Giá trị 1
  • Ngược lại $var = Giá trị 2

Ví dụ về cấu trúc điều khiển rút gọn

Ví dụ 1: Trả về tính chẵn lẻ của một số

$n = 26;
$check_even = $n%2==0?true:false;
echo $check_even;

Khi chạy chương trình trên kết quả nhận được là true. Thay vì viết if else dài dòng thì mọi thứ giờ đây ngắn gọn hơn nhiều.

Ví dụ 2: Thiết lập câu lệnh nhận giá trị mod, act của hệ thống thông qua url bằng việc sử dụng phương thức $_GET.

$mod = isset($_GET['mod'])?$_GET['mod']:'home';
$act = isset($_GET['act'])?$_GET['act']:'index';
//Hiển thị dữ liệu
echo "mod: {$mod}";
echo "act: {$act}";

Khi chạy dự án qua link: http://yourdomain.com/. Bạn nhận thấy không có không có bất kỳ tham số nào trên url cả nên nếu chạy dự án sẽ nhận được kết quả.

mod: home
act: index 

Nếu truy cập đường link dạng:

http://yourdomain.com/ ?mod=user&act=login

Khi đó chúng ta có kết quả.

mod: user
act: login

Tổng kết: Thông qua bài này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách viết câu lệnh điều khiển rút gọn. Bây giờ bạn có thể code lại để test và sử dụng nó về sau.

Phan Văn Cương founder Unitop.vn