$_GET: Lấy tham số từ url trong php

get-url-php

Một thao tác rất thường dùng trong quá trình phát triển hệ thống website bằng Php chính là lấy giá trị tham số từ URL, biến toàn cục $_GET sẽ giúp chúng ta làm điều đó.

Cú pháp:

$value = $_GET[$var];

Trong đó $var chính là giá trị của tham số trên url.

Lưu ý: Tham số url là những giá trị nằm đằng sau dấu ? của url

Ví dụ 1: Lấy giá trị id từ url

Giả sử chúng ta có url: http://yourdomain.com/?id=10

Khi đó ta thấy id chính là tham số. Muốn lấy giá trị của nó cần thực hiện như bên dưới.

$id = $_GET['id'];
echo "id = {$id}";

Sau khi chạy code trên ta có kết quả

id = 10

Ví dụ 2: Lấy giá trị mod, act và id từ url

Trong hệ thống điều hướng website chúng ta thường đưa những tham số như module(mod), action(act), id lên url.

Khi chạy chương trình hệ thống sẽ dựa vào giá trị của mod và act để điều khiển xử lý chương trình.

Giả sử ta có url:

http://yourwebsite.com/?mod=cart&act=insert&id=122

Chú ý: Nếu url có nhiều tham số thì mỗi cặp dữ liệu được cách nhau bởi ký tự &.

Để lấy mod và view bạn sử dụng $_GET như bên dưới.

<?php
$mod = $_GET['mod'];
$act = $_GET['act'];
$id = $_GET['id'];
echo "mod = {$mod} <br>act = {$act} <br>id = {$id}";
?>

Bên dưới là kết quả.

mod = cart
act = insert
id = 122

Như vậy chúng ta đã lấy được 3 tham số mod , act và id trên url xuống. Dữ liệu này sẽ được tham gia vào xử lý trong chính tác vụ thêm sản phẩm mới vào giỏ hàng.

Kết luận: Thông qua bài này tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng $_GET để lấy dữ liệu từ url. Việc của bạn ngay bây giờ hãy ghi chép lại những điều quan trọng và thực hành lại để nắm chắc bài học.


Phan Văn Cương founder Unitop.vn

Làm thế nào để học lập trình web đi làm hiệu quả thu nhập từ 8-30tr/tháng?

Tôi thường xuyên gửi những thông tin như thế này cho bạn qua email. Hơn 5000+ người đang nhận thông tin! (Không SPAM)

Mọi người thường xem

Tạo Link Icon Button với Html Css

Làm thế nào để tạo ra một link hiển thị kiểu button có icon bên cạnh để làm rõ hơn nội dung mà link muốn

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng