Hàm is_array() giúp bạn có thể kiểm tra một biến có phải thuộc kiểu dữ liệu mảng hay không.

Cú pháp

is_array ( $var )

Input: $var là biến cần kiểm tra

Output: Hàm trả về true nếu $var là mảng, ngược lại trả về false;

Sử dụng: Hàm is_array() thường để kiểm tra mảng trước khi thực hiện những tác vụ liên quan đến mảng như thêm phần tử vào mảng, duyệt mảng…

Ví dụ hàm is_array()

Ví dụ: Kiểm tra dữ liệu trước khi duyệt mảng

$category = array('Iphone 7', 'Iphone 8', 'Iphone 11');

if(is_array($category)){
    foreach($category as $item){
        echo "{$item}<br>";
    }
}

Bên dưới là kết quả.

Iphone 7
Iphone 8
Iphone 11

Kết luận: Bên trên tôi đã chia sẻ đến bạn hàm is_array(), nó rất hữu ích và cần kiểm tra kiểu dữ liệu trước khi tương tác với mảng. Bây giờ bạn cần thực hành lại ví dụ trên để nắm chắc bài học.