str_repeat: Hàm lặp chuỗi trong php

str_repeate

Hàm str_repeat() giúp chúng ta lặp một chuỗi trong php với số lần cho trước.

Cú pháp

<?php
str_repeat ( string $input , int $multiplier )
?>

Trong đó

 • $input là chuỗi cần lặp
 • $multiplier là số lần lặp chuỗi

Ví dụ hàm str_repeat()

Ví dụ 1: Lặp chuỗi “Css” 3 lần

<?php
echo str_repeat('Css', 2);
?>

Kết quả

CssCss

Ví dụ 2: Hiển thị danh mục theo cấp bậc

Giả sử chúng ta có mảng danh mục chứa danh sách những danh mục. Mỗi danh mục có 2 thông tin cat_name là tên và level chính là cấp bậc của nó. Level giá trị 0 là cấp ngoài cũng của danh mục.

Yêu cầu đặt ra cần hiển thị mảng theo cấp trúc cấp bậc, có nghĩa là những danh mục con được lùi vào so với danh mục cha.

<?php
$category = array(
  1 => array(
    'cat_name' => "Thể thao",
    'level' => 0
  ),
  2 => array(
    'cat_name' => "Thể thao trong nước",
    'level' => 1
  ),
  3 => array(
    'cat_name' => "Thể thao quốc tế",
    'level' => 1
  ),
  4 => array(
    'cat_name' => "Kinh doanh",
    'level' => 0
  ),
  5 => array(
    'cat_name' => "Doanh nghiệp",
    'level' => 1
  ),
  6 => array(
    'cat_name' => "Khởi nghiệp",
    'level' => 1
  ),
  7 => array(
    'cat_name' => "Lĩnh vực công nghệ",
    'level' => 2
  )
);

foreach($category as $item){
echo str_repeat('---', $item['level']).$item['cat_name']."<br>";
}
?>

Kết quả sau khi chạy chương trình

Thể thao
---Thể thao trong nước
---Thể thao quốc tế
Kinh doanh
---Doanh nghiệp
---Khởi nghiệp
------Lĩnh vực công nghệ

Lưu ý phần ví dụ này yêu cầu cần có kiến thức về mảng, nên nếu bạn không hiểu thì nên xem lại phần kiến thức mảng trước khi làm ví dụ này.

Tổng kết

Trong bài viết này tôi đã gửi đến bạn cách để bạn có thể lặp một chuỗi với số lần cho trước với hàm str_repeat(). Ngay bây giờ bạn cần ghi chép và thực hành lại để nắm chắc bài học.

Phan Văn Cương – founder Unitop.vn

Làm thế nào để học lập trình web đi làm hiệu quả thu nhập từ 8-30tr/tháng?

Tôi thường xuyên gửi những thông tin như thế này cho bạn qua email. Hơn 5000+ người đang nhận thông tin! (Không SPAM)

Mọi người thường xem

Tạo Link Icon Button với Html Css

Làm thế nào để tạo ra một link hiển thị kiểu button có icon bên cạnh để làm rõ hơn nội dung mà link muốn

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng