Hàm Floor() giúp chúng ta làm tròn một số thập phân thành một số nguyên lớn nhất bé hơn chính nó.

Cú pháp

floor ( float $value ) :

Input: $value là số thực cần làm tròn

Output: Số nguyên sau khi đã làm tròn sàn $value

Ví dụ 1: Làm tròn sàn số 3.4

$k = 3.4;
echo floor($k);

Kết quả

3

Ví dụ 2: Làm tròn 15.9

$k = 15.9;
echo floor($k);

Kết quả:

15

Tổng kết:

Qua bài này tôi chia sẻ đến bạn hàm làm tròn sàn floor(), bạn nên ghi chép lại và thực hành để nắm chắc tác dụng của nó.

Phan Văn Cương founder Unitop.vn