Hàm ceil() giúp chúng ta làm tròn “trần” một số thực trong php. Kết quả nhận được là số nguyên nhỏ nhất và lớn hơn hoặc bằng số cần kiểm tra.

Cú pháp

ceil ( float $value )

Input: $value là số cần làm tròn trần.

Output: Kết quả trả về là số nguyên sau khi đã làm tròn “trần”

Ví dụ: Làm tròn trần số 5.8

$k = 6.8;
echo ceil($k);

Kết quả

7

Chú ý: Hàm này thường được dùng trong việc tính số liệu phục vụ cho phân trang.

Kết luận:

Qua bài này tôi đã giới thiệu đến bạn hàm ceil() giúp làm tròn trần một số. Ngay bây giờ bạn cần ghi chép lại và nhớ hãy thực hành, kiểm tra các ví dụ khác nhau để nắm được bài học.

Phan Văn Cương founder Unitop.vn