Có phải bạn đang tìm kiếm cách để Rewrite Url cho những trang cần đưa tham số lên url đúng không? Ví dụ dự như trang tìm kiếm (Search) filter (Bộ lọc), bên dưới là cách làm, nó rất đơn giản.

Giả sử khi chúng ta muốn thiết lập trang tìm kiếm có url dạng.

http://yourdomain.com/search/?q=abc

Khi đó chúng ta xây dựng cú pháp ở file .htaccess như bên dưới.

RewriteEngine On

RewriteRule ^search/(.*)$ search.php?q=$1 [QSA]

Bạn nhớ thêm [QSA] vào cuối của RewriteRule muốn lấy thêm giá trị query string từ url.

File search.php bạn thiết lập như bên dưới để lấy giá trị q từ url

<?php 
echo "Query:{$_GET['q']}";
?>

Ví dụ với url

http://yourdomain.com/search/?q=unitop

Ta có kết quả

Query:unitop

Tất nhiên với cách làm này bạn hoàn toàn có thể thêm nhiều tham số khác nhau lên url và thực hiện việc GET dữ liệu xuống ngay khi đường link đã được rewrite.

Ok, bây giờ bây giờ bạn thực hành lại để test chức năng này nhé!