Round: Hàm làm tròn số thực trong php

round-php-unitop

Hàm Round() trong php giúp chúng ta có thể làm tròn số thực theo ý muốn của mình.

Cú pháp

round($val, $precision)

Input:

  • $val: Số thực cần làm tròn
  • $precision: Độ chính xác – số chữ số thập phân

Output: Số sau khi được làm tròn

  • Số có $precision chữ số sau dấu thập phân
  • Nếu chữ số thập phần sau vị trí làm tròn có giá trị lớn hơn 5 thì số tại vị trí làm tròn được cộng thêm 1

Ví dụ hàm làm Round()

<?php
round(5.1268,2); //=> Kết quả: 5.13
round(10.1262,3); //=> Kết quả: 10.126
round(98.35,1); //=> Kết quả: 98.4
?>

Giải thích

Số 5.1268 khi muốn làm tròn 2 chữ số thập phân ta nhận thấy chữ số ngay đằng sau vị trí làm tròn là số 6, vì số 6 lớn hơn 5 nên số chữ số đằng trước nó là 2 sẽ được làm tròn lên 3. Từ đó ta có kết quả 5.13.

Với số 10.1262 làm tròn 3 chữ số. Ta thấy chữ số ngay đằng sau vị trị làm tròn số là số 2. Số 2 bé hơn 5 nên chữ số đằng trước nó vẫn giữ nguyên là 6. Từ đó ta có kết quả 10.126

Kết luận:

Trong bài này tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm round() tròn php. Ngay bây giờ bạn cần ghi chép và thực hành lại bài để nắm chắc bài học.

Xin chào, sớm hẹn gặp lại!

Làm thế nào để học lập trình web đi làm hiệu quả thu nhập từ 8-30tr/tháng?

Tôi thường xuyên gửi những thông tin như thế này cho bạn qua email. Hơn 5000+ người đang nhận thông tin! (Không SPAM)

Mọi người thường xem

Tạo Link Icon Button với Html Css

Làm thế nào để tạo ra một link hiển thị kiểu button có icon bên cạnh để làm rõ hơn nội dung mà link muốn

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng