Hàm ucfirst() trong php giúp chúng ta in hoa ký tự đầu tiên của một chuỗi trong php.

Cú pháp

ucfirst ( string $str )

Hàm trả về chuỗi có ký tự đầu tiên được in hoa.

Ví dụ hàm ucfirst()

Yêu cầu: In hoa ký tự đầu tiên của chuỗi "học lập trình web php"

<?php
$str = "học lập trình web đi làm";
echo ucfirst($str);
?>

Kết quả

Học lập trình web đi làm

Tổng kết

Qua bài viết này tôi đã hướng dẫn bạn cách in hoa ký tự đầu của một chuỗi trong php. Bạn hãy ghi chép và thực hành lại để nắm chắc hàm này!

Phan Văn Cương

Founder Unitop.vn