Hàm print_r() giúp chúng ta xuất dữ liệu mảng phục vụ cho quá trình kiểm tra trong xử lý chương trình.

Cú pháp

print_r(array $data)

Input: $data là mảng cần xuất dữ liệu lên màn hình

Output: Dữ liệu hiển thị theo cấu trúc mảng

Ví dụ 1: Hiển thị mảng số chẵn

<?php
$data = array(2, 4, 6, 8, 10);
print_r($data)
?>

Kết quả

Array ( [0] => 2 [1] => 4 [2] => 6 [3] => 8 [4] => 10 )

Tuy nhiên chúng ta có thể quan sát rõ hơn khi kèm vào tag <pre>

echo "<pre>";
print_r($data);
echo "</pre>";

Kết quả tốt hơn

Array
(
  [0] => 2
  [1] => 4
  [2] => 6
  [3] => 8
  [4] => 10
)

Ví dụ 2: Xuất dữ liệu mảng 2 chiều

<?php 
$web_dev = array(
  'font-end' => array(
    1 => "Html",
    2 => "Css",
    3 => "Jquery",
    4 => "Responsive",
    5 => "Bootstrap"
  ),
  'back-end' => array(
    1 => "Php",
    2 => "Mysql"
  )
);

echo "<pre>";
print_r($web_dev);
echo "</pre>";
?>

Kết quả

Array
(
  [font-end] => Array
    (
      [1] => Html
      [2] => Css
      [3] => Jquery
      [4] => Responsive
      [5] => Bootstrap
    )

  [back-end] => Array
    (
      [1] => Php
      [2] => Mysql
    )

)

Kết luận

Qua bài này tôi đã chia sẻ đến bạn về hàm in dữ liệu mạng trực quan print_r(). Hàm nãy rất thường xuyên sử dụng trong quá trình xử lý dữ liệu liên quan đến mảng. Ngay bây giờ bạn cần thực hành để trải nghiệm và nắm chắc nó.

Xin chào, sớm gặp lại!