For: Vòng lặp trong php

for-php

Cấu trúc for giúp chúng ta tạo ra vòng lặp để thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong php.

Cú pháp For

for (expr1; expr2; expr3){
 //Câu lệnh xử lý
}

Trong đó

 • expr1: Biểu thức được thực thi một lần khi bắt đầu vòng lặp. Thường dùng để gán giá trị cho ban đầu cho vòng lặp.
 • expr2: Là biểu thức điều kiện để chạy vòng lặp. Nếu trả về giá trị TRUE thì tiếp tục chạy, ngược lại trả về FALSE kết thúc vòng lặp.
 • expr3: Biểu thức này được thực thi vào cuối mỗi vòng lặp.

Ví dụ vòng lặp for

Ví dụ 1: In ra tất cả những số chẵn từ 1 đến 10

<?php
for($i = 1; $i<=10; $i++){
  if($i %2 == 0)
    echo $i."<br>";
}
?>

Kết quả sau khi chạy chương trình

2
4
6
8
10

Ví dụ 2: Tính tổng các số lẻ từ 10 đến 20

<?php
$t = 0;
for ($i = 10; $i <= 20; $i++) {
  if ($i % 2 != 0)
    $t += $i;
}
echo $t;

Kết quả sau khi chạy chương trình

75

Lưu ý: Để tính tổng trước hết cần khai báo biến để lưu tổng và giá trị ban đầu của nó là 0. Tiếp theo trong từng vòng lặp nếu tìm được số lẻ nào thì tiếp tục cộng dồn vào.

Kết thúc vòng lặp chúng ta in giá trị $t và có kết quả cuối cùng.

Ví dụ 3: In ra danh sách bảng cửu chương

<?php
for ($i = 2; $i <= 9; $i++) {
  for ($k = 1; $k <= 9; $k++) {
    $result = $i * $k;
    echo "{$i} x {$k} = {$result} <br>";
  }
  echo "---------- <br>";
}
?>

Trong trường hợp này chúng ta sẽ tiến hành thực hiện 2 vòng lặp for lồng nhau.

Kết quả sau khi chạy chương trình

2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
----------
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
----------
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
----------
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
----------
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
----------
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
----------
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
----------
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81

Tổng kết:

Vậy thông qua bài này tôi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng vòng lặp for trong php. Ngay bầy giờ bạn nên ghi lại cấu trúc câu lênh và thực hành lại những bài trên để đảm bảo bạn thực sự hiểu bài.

Phan Văn Cương founder Unitop.vn

Mọi người thường xem

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x