array_key_exists: Hàm php kiểm tra key có tồn tại trong mảng hay không?

arrray-key-exist

Hàm array_key_exists() trong php giúp kiểm tra một giá trị có phải là key của một mảng hay không mà không cần duyệt hàm thủ công.

Cú pháp

array_key_exists($key, $array_k)

Input

 • $key là giá trị cần tìm kiếm
 • $array_k là mảng được tìm kiếm

Output: Trả về true về $key là một key của mảng $array_k, ngược trại trả về false;

Chú ý: Quá trình kiểm tra chỉ diễn ra ở chiều đầu tiên.

Ví dụ hàm array_key_exists

Kiểm tra một id sản phẩm xem nó đã xuất hiện trong giỏ hàng hay chưa.

$cart = array(
  12 => "Ipad Pro",
  25 => "Iphone 11",
  99 => "Macbook Pro"
);

$id = 12;
if(array_key_exists($id, $cart)){
  echo "Sản phẩm {$id} đã tồn tại trong giỏ hàng";
}else
  echo "Sản phẩm {$id} chưa tồn tại trong giỏ hàng";

Bạn thấy khi $id = 12 nó chính là key của sản phẩm Ipad Pro đã được thêm vào giỏ hàng.

Sau khi chạy đoạn code trên chúng ta có kết quả

Sản phẩm 12 đã tồn tại trong giỏ hàng

Kết luận: Vậy là bạn đã dược hướng dẫn cú pháp và cách sử dụng hàm kiểm tra một giá trị có thuộc vào tập hợp key của mảng cho trước hay không. Bây giờ bạn nên ghi chép lại và thực hành để nắm chắc bài học này.

Phan Văn Cương founder Unitop.vn

Mọi người thường xem

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x