Count() php là hàm dùng để đếm số lượng phần tử của một mảng cho trước.

Cú pháp

count(array $data[, $mode])

Input:

  • $data là mảng cần đếm số phần tử.
  • $mode là chế độ đếm (có thể có hoặc không)
    • COUNT_NORMAL đếm tổng phần tử ở cấp 1.
    • COUNT_RECURSIVE đếm tổng số phần tử ở mọi cấp của mảng.

Output: Số phần tử của mảng $data theo chế độ $mode

Ví dụ hàm count() php

Ví dụ 1: Đếm tổng phần tử của mảng số nguyên tố

Ta có mảng chứa một dãy số nguyên tố, chúng ta đếm tổng số phần tử qua hàm count() như bên dưới.

$list_prime_number = array(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19);
echo count($list_prime_number);

Kết quả khi chạy chương trình

8

Ví dụ 2: Đếm số danh mục sản phẩm của hệ thống.

Giả sử ta có mảng danh mục như bên dưới

$category = array(
    'Iphone' => array('Iphone 7', 'Iphone 8', 'Iphone 11'),
    'Ipad' => array('Ipad Mini', 'Ipad Pro')
);

Yêu cầu đếm số lượng danh mục tức là bao gồm cả danh mục cha lẫn con. Vì vậy chúng ta cần chọn chế độ đếm $mode = COUNT_RECURSIVE

Bên dưới là code xử lý

echo count($category, COUNT_RECURSIVE );

Kết quả

7

Tổng kết: Vậy thông qua bài viết này tôi đã giới thiệu đến bạn cách sử dụng hàm count để đếm số lượng phần tử mảng. Bạn nên ghi chép lại những nội dung quan trọng và thực hành lại 2 ví dụ trên để nắm bản chất bài học.


Phan Văn Cương founder Unitop.vn