Nếu bạn đang mong muốn tạo ra một layout website 2 cột bằng html css thì trong bài này tôi sẽ giúp bạn xây dựng nó dễ dàng.

Demo layout sau khi thành phẩm

Xây dựng layout web 2 cột với flexbox

Để tạo ra layout như trên chúng ta cần kết hợp html và css. Bạn có thể tạo một dự án có cấu trúc file như sau:

layout
|---index.html
|---css
|------main.css

Trong đó:

 • index.html là file hiển thị layout
 • main.css nơi khao báo code css để hiển thị giao diện theo ý muốn

File index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
  <title>Layout web 2 cột</title>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <div id="header">
      <h2 class="text-center">Unitop.vn</h2>
    </div>
    <div id="wp-content" class="d-flex">
      <div id="content">
        Content
      </div>
      <div id="sidebar">
        Sidebar
      </div>
    </div>
    <div id="footer">
      <p class="text-center">Học lập trình web đi làm</p>
    </div>
  </div>
</body>

</html>

File main.css

body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.5;
}

.container {
  max-width: 960px;
  margin: 0px auto;
}
.text-center{
  text-align: center;
}
.d-flex{
  display: flex;
}

#header {
  background: #0073aa;
}

#header h2 {
  font-size: 20px;
  line-height: 30px;
  padding: 15px 0px;
  color: #f8f8f8;
  text-transform: uppercase;
  flex: 100%;
  margin: 0px;
}

#wp-content {
  background: #f4f4f4;
}

#content {
  order: 2;
  flex: 600px;
	min-height: 600px;
}

#sidebar {
  order: 1;
  flex: 360px;
  background: #e1e1e1;
	min-height: 600px;
}

#footer {
  background: #232323;
  color: #f8f8f8;
  font-size: 20px;
  line-height: 1.5;
  padding: 5px 0px;
}

#footer p {
  margin: 0px;
}

Bây giờ bạn hãy thực hành lại bài này bằng việc copy những file trên vào chương trình của mình để xem kết quả.