ucwords: Hàm in hóa ký tự đầu tiên mỗi từ trong Php

ucword-php-unitop

Hàm ucwords() php giúp chúng ta in hoa ký tự đầu tiên mỗi từ của một chuỗi.

Cú pháp

ucwords($str [, $delimiters =  "\t\r\n\f\v" ])

Input:

  • $str là chuỗi cần in hoa ký tự đầu tiên của mỗi từ
  • $delimiters là ký tự ngăn cách giữa các từ, mặc định các từ ngăn sách là ký tự khoảng trắng.

Output: Chuỗi sau khi in hóa ký tự đầu tiên của mỗi từ

Ví dụ hàm ucwords()

Ví dụ 1: In hoa ký tự đầu tiên của chuỗi "unitop.vn học lập trình web online"

<?php
$str1 = "unitop.vn học lập trình web online";
echo ucwords($str1);
?>

Kết quả

Unitop.vn Học Lập Trình Web Online

Ví dụ 2: In hoa ký tự đầu tiên của các từ cách nhau bởi ký tự "."

<?php
$str2 = "htmlcss.php.bootstrap";
echo ucwords($str2, '.');
?>

Kết quả

Htmlcss.Php.Bootstrap

Tổng kết

Qua bài viết này bạn đã được học cách để in hóa ký tự đầu tiên mỗi từ sau một ký tự ngăn cách như khoảng trắng, hoặc một ký tự bất kỳ. Ngay bây giờ bạn hãy bắt tay vào code lại để nắm chắc bài học.

Xin chào, sớm hẹn gặp lại!

Làm thế nào để học lập trình web đi làm hiệu quả thu nhập từ 8-30tr/tháng?

Tôi thường xuyên gửi những thông tin như thế này cho bạn qua email. Hơn 5000+ người đang nhận thông tin! (Không SPAM)

Mọi người thường xem

Tạo Link Icon Button với Html Css

Làm thế nào để tạo ra một link hiển thị kiểu button có icon bên cạnh để làm rõ hơn nội dung mà link muốn

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng