Hàm ucwords() php giúp chúng ta in hoa ký tự đầu tiên mỗi từ của một chuỗi.

Cú pháp

ucwords($str [, $delimiters =  "\t\r\n\f\v" ])

Input:

  • $str là chuỗi cần in hoa ký tự đầu tiên của mỗi từ
  • $delimiters là ký tự ngăn cách giữa các từ, mặc định các từ ngăn sách là ký tự khoảng trắng.

Output: Chuỗi sau khi in hóa ký tự đầu tiên của mỗi từ

Ví dụ hàm ucwords()

Ví dụ 1: In hoa ký tự đầu tiên của chuỗi "unitop.vn học lập trình web online"

<?php
$str1 = "unitop.vn học lập trình web online";
echo ucwords($str1);
?>

Kết quả

Unitop.vn Học Lập Trình Web Online

Ví dụ 2: In hoa ký tự đầu tiên của các từ cách nhau bởi ký tự "."

<?php
$str2 = "htmlcss.php.bootstrap";
echo ucwords($str2, '.');
?>

Kết quả

Htmlcss.Php.Bootstrap

Tổng kết

Qua bài viết này bạn đã được học cách để in hóa ký tự đầu tiên mỗi từ sau một ký tự ngăn cách như khoảng trắng, hoặc một ký tự bất kỳ. Ngay bây giờ bạn hãy bắt tay vào code lại để nắm chắc bài học.

Xin chào, sớm hẹn gặp lại!