Hàm strtoupper() giúp chúng ta chuyển một chuỗi ký tự thành in hoa.

Cú pháp

strtolower ( string $str) 

Input: $str là một chuỗi cần chuyển thành chữ in hoa

Output: Chuỗi sau khi chuyển $str thành in hoa

Chú ý: Chỉ chuyển những ký tự bảng chữ cái tiếng anh thành ký tự in hoa. Nếu ký tự có dấu như (Ă, Â, Ê…) sẽ không được áp dụng.

Ví dụ hàm strtoupper()

Ví dụ 1: Chuyển chuỗi username “Phancuong” thành in hoa

<?php
$str = "Phancuong";
echo strtoupper($str);
?>

Kết quả sau khi chạy chương trình

PHANCUONG

Ví dụ 2: Chuyển chuỗi “Html css 21 ngay” thành in hoa

<?php
$str = "Html css 21 ngay";
echo strtoupper($str);
?>

Kết quả

HTML CSS 21 NGAY

Tổng kết

Qua bài này bạn đã biết sách chuyển một chuỗi thành in hoa. Bây giờ bạn cần ghi chép lại bài và thực hành để đạt kết quả tốt nhất.