Hàm strtolower() giúp chúng ta chuyển một chuỗi cho trước thành một chuỗi in thường.

Cú pháp

strtolower ( string $str) 

Input: $str là một chuỗi cần chuyển thành chữ in thường

Output: Chuỗi sau khi chuyển $str thành in thường

Chú ý: Chỉ chuyển những ký tự bảng chữ cái tiếng anh thành ký tự thường. Nếu ký tự có dấu như (Ă, Â, Ê…) sẽ không được áp dụng.

Ví dụ hàm strtolower()

Ví dụ 1: Chuyển chuỗi "web Developer PHP" thành in thường.

<?php
$str = "web Developer PHP";
echo strtolower($str);
?>

Kết quả ta có chuỗi

web developer php

Ví dụ 2: Chuyển chuỗi "PHP MASTER" thành in thường

<?php
$str = "PHP MASTER";
echo strtolower($str);
?>

Kết quả

php master

Tổng kết

Trong bài học này tôi đã chia sẻ đến bạn cách sử dụng hàm strtolower(), bây giờ bạn cần ghi chép và thực hành để nắm chắc bài học.