PhpMailer: Cách sử dụng hàm gửi email đến người dùng trong Php

Php Mailer là một thư viện giúp chúng ta có thể gửi email đến người dùng trên website một cách dễ dàng, tỉ lệ thành công cao. Nếu bạn đang muốn gửi mail khi người dùng đăng ký tài khoản, kích hoạt tài khoản, xác nhận đơn hàng, liên hệ thì đây là một công cụ rất tuyệt vời, tôi sẽ gửi đến bạn ngay bây giờ.

Trên thực tế trong Php có hàm mail() để gửi mail tuy nhiên nó thường bị bị chặn bởi các đơn vị cung cấp server vì email được gửi đi thường vào hòm spam và không mang lại kết quả như mong muốn.

Chính vì vậy Php Mailer đó là một giải pháp cứu cánh vô cùng hiệu quả, với một số ưu điểm như sau:

Tại sao cần gửi email bằng PhpMailer

 • Là thư viện gửi email phổ biến nhất của php
 • Tỉ lệ email gửi đi thành công đến được với hòm inbox của người dùng cao, tỉ lệ email vào spam rất ít.
 • Email gửi với tốc độ nhanh, sau vài giây là xong
 • Nội dung email có thể định dạng hiển thị như mong muốn bằng html
 • Có thể gửi đến nhiều người cùng một lúc CC/BCC
 • Có thể cấu hình người nhận email phản hồi

Checklist sử dụng PhpMailer

Bước 1: Download PhpMailer

Bạn download ngay tại đây: https://github.com/PHPMailer/PHPMailer

Bước 2: Khai báo thư viện vào file gửi mail

Bên dưới là cấu trúc file thư mục chúng ta gửi email

sendmail.php
PHPMailer
|-- src
|  |-- Exception.php
|  |-- PHPMailer.php
|  |-- SMTP.php

Trong đó:

 • sendmail.php là file dùng để gọi hàm gửi mail
 • PhpMailer là thư viện sau khi đã download ở bước trên

Để có thể sử dụng được thư viện này chúng ta cần require Php Mailer vào file gửi mail sendmail.php.

<?php
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'PHPMailer/src/Exception.php';
require 'PHPMailer/src/PHPMailer.php';
require 'PHPMailer/src/SMTP.php';

Quan trọng: Bạn cần chú ý ở đường dẫn file được require bên trên, nó phải chính xác thì mới chạy ok.

Bước 4: Cấu hình gửi email bằng PhpMailer

Khai báo server gửi mail, thông thường chúng ta gửi mail qua tài khoản gmail chính vì vậy bạn cần khai báo như sau.

Host

$mail->Host = 'smtp.gmail.com'; 

Port

Port bạn khai báo 465 hoặc 587

$mail->Port = 587; 

Tiếp tục là thông tin tài khoản email người gửi. Bạn có thể tạo ra một tài khoản gmail mới chuyên dùng để gửi mail hệ thống sau đó khai báo cấu hình như bên dưới

Tài khoản email người gửi

$mail->Username = 'user@example.com';
 $mail->Password = 'secret';  

Giả sử tôi sử dụng email phancuong.qt@gmail.com với mật khẩu unitop!@# thì tôi khai báo như sau:

$mail->Username = 'phancuong.qt@gmail.com';
$mail->Password = 'unitop!@#';

Thông tin người nhận email

$mail->setFrom('from@example.com', 'Mailer');
$mail->addAddress('joe@example.net', 'Joe User');
$mail->addAddress('ellen@example.com');
$mail->addReplyTo('info@example.com', 'Information');
$mail->addCC('cc@example.com');
$mail->addBCC('bcc@example.com');

Trong đó:

 • setFrom: Hiển thị thông tin người gửi khi người nhập mở email
 • addAddress: Khai báo email người nhận
 • addReplyTo: Khai báo email nhận được phản hồi của người nhận, nếu không khai báo nó mặc định gửi lại địa chỉ chúng ta gửi đi.
 • addCC/addBCC: Gửi kèm cho ai đó

Đính kèm file khi gửi mail

Đây là tiện ích khá hay khi bạn muốn đính kèm file trong quá trình gửi mail đến khách hàng. Bạn khai báo đường dẫn file vào đoạn code bên dưới.

$mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz');
$mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg');

Cấu hình nội dung email

Đây là khai báo giúp chúng ta thiết kế nội dung email đẹp hơn như bôi đậm, thêm màu sắc, tạo các khoảng cách…

$mail->isHTML(true);
$mail->Subject = 'Đây là tiêu đề email';
$mail->Body = 'Đây là nội dung email gửi từ <b>Unitop!</b>';
$mail->AltBody = 'Đây là nội dung khi gửi plain text không sử dụng định dạng html';

Trong đó:

 • isHTML(true): Khai báo nội dung email hiển thị định dạng html
 • Subject : Khai báo chủ để email
 • Body: Khai báo nội dung thư(định dạng html)
 • AltBody: Khai báo nội dung thư plain text. (Không dùng phần này bạn comment nó lại)

Ví dụ đơn giản về gửi mail bằng Php Mailer

<?php

// Import PHPMailer classes into the global namespace
// These must be at the top of your script, not inside a function
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require 'PHPMailer/src/Exception.php';
require 'PHPMailer/src/PHPMailer.php';
require 'PHPMailer/src/SMTP.php';

// Instantiation and passing `true` enables exceptions
$mail = new PHPMailer(true);

try {
  //Server settings
  $mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER;// Enable verbose debug output
  $mail->isSMTP();// gửi mail SMTP
  $mail->Host = 'smtp.gmail.com';// Set the SMTP server to send through
  $mail->SMTPAuth = true;// Enable SMTP authentication
  $mail->Username = 'user@example.com';// SMTP username
  $mail->Password = 'secret'; // SMTP password
  $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;// Enable TLS encryption; `PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS` also accepted
  $mail->Port = 587; // TCP port to connect to

  //Recipients
  $mail->setFrom('from@example.com', 'Mailer');
  $mail->addAddress('joe@example.net', 'Joe User'); // Add a recipient
  $mail->addAddress('ellen@example.com'); // Name is optional
  $mail->addReplyTo('info@example.com', 'Information');
  $mail->addCC('cc@example.com');
  $mail->addBCC('bcc@example.com');

  // Attachments
  $mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz'); // Add attachments
  $mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg'); // Optional name

  // Content
  $mail->isHTML(true);  // Set email format to HTML
  $mail->Subject = 'Here is the subject';
  $mail->Body = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';
  $mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

  $mail->send();
  echo 'Message has been sent';
} catch (Exception $e) {
  echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";
}

Bây giờ bạn copy nội dung trên và thay đổi các cấu hình thích hợp với nhu cầu của bạn và chạy test chương trình.

Lưu ý: Bạn cần tạo và sử dụng mật khẩu ứng dụng để tiến hành cấu hình gửi mail. Bạn xem và thực hành theo video hướng dẫn bên dưới.

Tổng kết

Trên đây tôi đã hướng dẫn bạn cách để gửi email với PhpMailer. Tuy nó khá dài nhưng bạn hãy làm theo từng bước một để tận hưởng thành quả.

Xin chào, sớm hẹn gặp lại!

Đề xuất cho bạn

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tặng Ebook chia sẻ kinh nghiệm học lập trình web đi làm cho người mới bắt đầu!

Đây là tấm bản đồ chia sẻ lại cách học lập trình web đi làm đã giúp nhiều học trò của unitop kiếm được thu nhập từ 8-30tr mỗi tháng.

Ebook Bí quyết học lập trình web đi làm - Phan Văn Cương - Unitop.vn
0
Bạn đang nghĩ gì? Hãy để lại bình luận tại đâyx
()
x