Hàm getdate() php giúp chúng ta chuyển một thông tin tin thời gian dạng timestamp thành mảng chưa thông tin chi tiết về ngày tháng.

Cú pháp

getdate ([ int $timestamp = time() ] ) 

Input: $timestamp là thông tin thời gian, mặc định được gán bằng giá trị trả về của hàm time().

Ouput: Trả về mảng chứa thông tin chi tiết của mốc thời gian được chọn

 • seconds: Giây
 • minutes: Phút
 • hours: Giờ
 • mday: Ngày trong tháng
 • wday: Ngày trong tuần
 • mon: Tháng
 • year: Năm
 • yday: Ngày trong năm
 • weekday: Tên tiếng anh của ngày trong tuần (Tuesday)
 • month: Tên tiếng anh của tháng(March)

Ví dụ hàm getdate() php

Ví dụ #1: Lấy mảng thông tin chi tiết của thời gian hiện tại

<?php
date_default_timezone_set("Asia/Ho_Chi_Minh");

$today = getdate();

echo "<pre>";
print_r($today);
echo "</pre>";
?>

Kết quả:

Array
(
  [seconds] => 3
  [minutes] => 29
  [hours] => 5
  [mday] => 24
  [wday] => 2
  [mon] => 3
  [year] => 2020
  [yday] => 83
  [weekday] => Tuesday
  [month] => March
  [0] => 1585002543
)

Ví dụ 2: Lấy thông tin ngày tháng của chuỗi timestamp 1585986668

<?php
date_default_timezone_set("Asia/Ho_Chi_Minh");
$time_info = getdate('1585986668');

echo "<pre>";
print_r($time_info);
echo "</pre>";
?>

Kết quả

Array
(
  [seconds] => 8
  [minutes] => 51
  [hours] => 14
  [mday] => 4
  [wday] => 6
  [mon] => 4
  [year] => 2020
  [yday] => 94
  [weekday] => Saturday
  [month] => April
  [0] => 1585986668
)

Tổng kết

Qua bài này tôi đã chia sẻ đến bạn hàm getdate() giúp chúng ta dễ dàng chuyển thông số thời gian dạng timestamp ra thông tin chi tiết dạng mảng.

Việc của bạn ngay bây giờ nên ghi chép và thực hành để đảm bảo nắm chắc bài học.

Xin chào, sớm hẹn gặp lại!