Hàm array_sum() trong php giúp tính tổng tất cả các phần tử là số ở trong một mảng.

Cú pháp

array_sum ( array $array )

Input: $array là một mảng cần tính tổng

Ouput: Trả về tổng các phần tử là số ở trong mảng

Ví dụ 1: Tính tổng dãy số nguyên tố

<?php
$prime_numbers = array(2, 3, 5, 7);
echo array_sum($prime_numbers);
?>

Kết quả khi chạy chương trình

17