array_sum: Hàm tính tổng giá trị các phần tử trong mảng php

array_sum_php_unitop

Hàm array_sum() trong php giúp tính tổng tất cả các phần tử là số ở trong một mảng.

Cú pháp

array_sum ( array $array )

Input: $array là một mảng cần tính tổng

Ouput: Trả về tổng các phần tử là số ở trong mảng

Ví dụ 1: Tính tổng dãy số nguyên tố

<?php
$prime_numbers = array(2, 3, 5, 7);
echo array_sum($prime_numbers);
?>

Kết quả khi chạy chương trình

17

Làm thế nào để học lập trình web đi làm hiệu quả thu nhập từ 8-30tr/tháng?

Tôi thường xuyên gửi những thông tin như thế này cho bạn qua email. Hơn 5000+ người đang nhận thông tin! (Không SPAM)

Mọi người thường xem

Tạo Link Icon Button với Html Css

Làm thế nào để tạo ra một link hiển thị kiểu button có icon bên cạnh để làm rõ hơn nội dung mà link muốn

Bạn muốn kiếm tiền từ kỹ năng lập trình web?

Lộ trình 10 bước có nhóm kín kèm cặp và trên 2.500 người học và đã đi làm với thu nhập 8-30tr/tháng