Hàm alert() giúp bạn có thể hiển thị thông báo một nội dung nào đó lên màn hình.

Cú pháp

alert(var)

Input: var là dữ liệu cần hiển thị

Output: Xuất lên màn hình một thông báo chứa dữ liệu var

Ví dụ 1: Xuất chuỗi “Học web đi làm”

<!doctype html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Alert JS</title>
</head>
<body>
<script>
  alert("Học web đi làm");
</script>
</body>
</html>

Ví dụ 2: Xuất giá trị của biến total

<!doctype html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Alert JS</title>
</head>
<body>
<script>
  var total = 1988;
  alert(total);
</script>
</body>
</html>

Bạn lưu ý toàn bộ code js bạn phải khai báo trong cặp tag <script></script>

Tổng kết

Trong bài này chúng ta đã học được cách xuất dữ liệu trong Js với hàm alert. Đây là một công cụ rất hay để kiểm tra dữ liệu trong quá trình viết chương trình hoặc dùng nó để tương tác với người dùng khi họ tương tác với hệ thống của chúng ta.

Ngay bây giờ bạn hãy code lại chương trình này để đảm bảo nắm chắc bài học trước khi qua nội dung mới.

Xin chào, sớm hẹn gặp lại!