setInterval là một phương thức trong javascript giúp chúng ta có thể hẹn giờ thực hiện một chức năng nào đó một cách định kỳ sau một khoảng thời gian nhất định.

Cú pháp

setInterval(function, milliseconds)

Input:

  • function: Đoạn code thực thi
  • milliseconds: Khoảng thời gian để thực thi chương trình (1000 milliseconds = 1 seconds)

Output: Thực thi function cứ sau một khoảng thời gian milliseconds

Bên dưới chính là video hướng dẫn sử dụng chi tiết

Ví dụ hiển thị câu “Hello” lên màn hình sau 5 giây

<script>
    setInterval(function () {
        alert("Hello");
    }, 5000);
</script>

Tổng kết

Trong bài chúng ta đã học cách để thiết lập chế độ hẹn giờ thực hiện một chức năng nào đấy trong Js. Ngay bây giờ bạn nên code lại phần này để nắm chắc setInterval().