Hàm max() trong php giúp chúng ta tìm ra số lớn nhất trong một mảng hoặc một dãy số cho trước.

max ( array $values )
max ( $value1 [, $value1... ] )

Input:

  • Loại 1: $values là một mảng chứa các số muốn tìm ra số lớn nhất.
  • Loại 2: $value1, $value2… là các số trong một danh sách muốn tìm số lớn nhất.

Output: Trả về giá trị lớn nhất của một mảng hoặc của một dãy số.

Ví dụ hàm max()

Ví dụ #1. Tìm số lớn nhất trong một mảng

<?php
$list_number = array(1, 10, -25, 168);
echo max($list_number);
?>

Kết quả

168

Ví dụ #2. Tìm số lớn nhất trong dãy số

<?php
echo max(2, 5, 268, -4);
?>

Kết quả

268

Tổng kết

Qua bài viết này bạn đã nắm được cách để tìm ra phần tử lớn nhất trong mảng hoặc trong một dãy số rất tiện lợi mà không cần phải viết thêm hàm. Ngay bây giờ bạn cần ghi chép và thực hành lại đến nắm chắc bài học.

Xin chào, sớm hẹn gặp lại!