Hàm currency_format() giúp bạn dễ dàng hiện thị dữ liệu có định dạng tiền tệ như VNĐ, USD… ...

Xem thêm

Hàm create_slug() giúp bạn tạo ra một chuỗi không dấu (slug) phục vụ cho quá trình xây dựng link thân thiện website cho bài viết, sản phẩm… Slug là gì? Slug là chuỗi không dấu và các từ nội với nhau bởi “-“, chuỗi phục vụ cho việc xây dựng ...

Xem thêm

Hàm echo() trong php giúp chúng ta xuất dữ liệu một cách dễ dàng. ...

Xem thêm

Hàm strtotime() giúp chúng ta dễ dàng chuyển thời gian theo định dạng tiếng anh thành timestamp. ...

Xem thêm

Hàm substr() giúp chúng ta cắt một phần của chuỗi ban đầu trong php. ...

Xem thêm

Hàm str_repeat() giúp chúng ta lặp một chuỗi trong php với số lần cho trước. ...

Xem thêm